FastWork có hỗ trợ Xuất các phiếu thu chi để quản lý và lưu trữ bằng file excel. Thao tác cụ thể như

Bước 1: Từ giao diện Danh sách phiếu Thu/chi chọn loại Quỹ cần xuất dữ liệu ra file excel >> Chọn tiện ích >> Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn các Trường dữ liệu cần xuất thông tin =>> Chọn Xuất dữ liệu

Sau khi có thông báo như hình dưới là được.

Last updated