Hướng dẫn ghim một thông báo thành tiêu điểm

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Tiêu điểm

Bước 3: Chọn Thêm tiêu điểm để thêm mới - Lưu lại để hoàn tất

  • Cùng lúc đó, icon Tiêu điểm sẽ xuất hiện ở thông báo

  • Hoặc thêm nhanh, vào Biên tập - phần thông báo của chính mình tick icon Tiêu điểm

Last updated