Cấu hình phân quyền truy cập vào một biểu mẫu

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn vào Danh mục -> chọn Công việc -> chọn Biểu mẫu

Bước 3: Chọn biểu mẫu cần phân quyền truy cập

Bước 4: Chọn Thành viên → chọn Thêm thành viên

Bước 5: Chọn thành viên muốn thêm → chọn quyền (quản lý, xem dữ liệu, thành viên) → chọn Hoàn thành

Last updated