Hướng dẫn xóa kế hoạch chăm sóc

Bước 1: Từ giao diện Chăm sóc khách hàng -> chọn vào tên kế hoạch cần xóa

Bước 2: Chọn Xóa kế hoạch để thực hiện xóa

Last updated