Quy trình thiết lập bảng lương trên FastWork

Để chuyển hoá bảng lương từ Excel lên FastWork để tự động tính toán, đồng bộ được dữ liệu, anh/ chị thực hiện 6 bước như sau:

Bước 1: Thiết lập danh mục cột bảng lương ( Xem chi tiết)

Bước 2: Nhập mức lương phụ cấp, giảm trừ (Xem chi tiết)

Bước 3: Xây dựng mẫu bảng lương (Xem chi tiết)

Bước 4: Tạo bảng lương lặp lại (Xem chi tiết)

Bước 5: Tạo bảng lương tháng (Xem chi tiết)

Bước 6: Kiểm tra lại dữ liệu bảng lương tháng (Xem chi tiết)

1. Thiết lập danh mục cột bảng lương

 • Chọn HRM → chọn Bảng tính lương → Chọn Danh mục cột bảng lương

 • Tại đây anh/ chị có thể thêm mới các cột bảng lương tương ứng các cột giá trị tạo lên bảng lương (các cột trên file excel bảng lương đang quản lý).

 • Anh/ chị có thể tạo ra các nhóm lương để gộp chung các cột cùng loại vào 1 nhóm để thuận tiện trong việc quản lý và theo dõi .

2. Xây dựng mức lương, phụ cấp giảm trừ

 • Là các giá trị cố định, không thay đổi hoặc ít có sự thay đổi: mức lương cơ bản, phụ cấp cố định, lương đóng bảo hiểm,... để phần mềm sẽ lấy dữ liệu ra để tính lương

 • Có thể cập nhật bằng 2 cách: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu lương, phụ cấp, giảm trừ

 • Tại đây anh/ chị có thể thao tác Đồng bộ dữ liệu từ phần mềm để lấy dữ liệu từ mục hồ sơ nhân sự (lương cơ bản, lương đóng bảo hiểm, phụ cấp,...)

 • Nếu anh/ chị không sử dụng tính năng quản lý Nhân sự trong phân hệ HRM, anh/ chị có thể tự nhập thêm các dữ liệu từ file excel. Hoặc anh/ chị có thể nhập trực tiếp các giá trị ở giao diện Bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

3. Xây dựng Mẫu bảng lương

 • Việc xây mẫu bảng lương nhằm mục đích xây dựng công thức, chọn được các nguồn lấy dữ liệu cho từng danh mục cột bảng lương.

  • Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

4. Tạo ra bảng lương lặp lại

 • Lựa chọn được mẫu bảng lương tương ứng cho từng phòng ban, bộ phận

 • Tự động sinh ra các bảng lương cho từng tháng từ bảng lương lặp lại này.

 • Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương lặp lại

5. Tạo bảng lương tháng

 • Tại giao diện Bảng lương lặp lại click vào Tạo bảng lương tháng

6. Kiểm tra dữ liệu bảng lương tháng và điều chỉnh

 • Từ bảng lương lặp lại được tạo cho từng bộ phận (Với mẫu tương ứng) -> Bảng lương tháng sẽ tự động sinh ra mỗi tháng

 • Với các cột lương đã được cấu hình Tự nhập khi thiết lập mẫu bảng lương anh/ chị có thể nhập dữ liệu trực tiếp hoặc nhập lên từ file excel

Với Bảng lương tháng FastWork sẽ hỗ trợ anh/ chị xuất dữ liệu ra file excel hoặc in ra thành từng phiếu lương tương ứng với từng nhân viên

Last updated