Phân quyền theo nhóm quyền

Phân theo nhóm quyền sẽ giúp người quản lý thực hiện phân quyền nhanh cho nhiều nhân viên trên hệ thống. Những nhân viên có quyền tương tự nhau chỉ cần gán đúng vào nhóm quyền

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Từ Phân quyền -> chọn Nhóm quyền và chọn +Thêm -> Điền thông tin cho nhóm quyền mới và nhấn Lưu.

Bước 3: Chọn nhóm quyền vừa thêm. Chọn các quyền cho nhóm quyền và ấn Lưu.

Bước 4: Chọn Nhóm quyền cần thêm người dùng -> chọn Người dùng -> chọn Thêm

Bước 5: Tích chọn nhân viên cần vào nhóm quyền chọn Lưu để thêm nhân viên vào nhóm quyền

Last updated