Hướng dẫn phân quyền/thêm/xóa/xuất phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án

1. Hướng dẫn phân quyền được phép xem các khoản thu chi trong một dự án

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ -> chọn Thiết lập

Bước 3: Chọn phân quyền, tích thêm hoặc bỏ ở ô Xem thu/chi -> bấm Lưu phân quyền để hoàn tất

2. Hướng dẫn thêm mới phiếu thu, phiếu chi

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần thêm phiếu thu/ chi -> Chọn $ Thu chi

Bước 3: Chọn Lập phiếu thu hoặc Lập phiếu chi

Bước 4: Nhập các thông tin ở lập phiếu thu, lập phiếu chi

  • Lưu và đóng: lưu lại thông tin phiếu và đóng giao diện lập phiếu

  • Lưu và thêm tiếp: lưu lại thông tin phiếu và lập thêm phiếu mới

3. Hướng dẫn xóa phiếu thu, phiếu chi

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần xóa nhiều phiếu thu/ chi -> Chọn $ Thu chi

Bước 3: Tích chọn vào ô các phiếu thu / chi cần xóa -> Nhấn xóa để hoàn tất

4. Hướng dẫn xuất danh sách phiếu thu, phiếu chi về file excel

Bước 1: Chọn WORK => chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần xuất danh sách phiếu thu/ chi -> Chọn $ Thu chi

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Xuất danh sách phiếu thu/chi

Bước 4: Chọn các trường còn xuất -> chọn Xuất dữ liệu

Last updated