Mở khóa tài khoản trên hệ thống

Hướng dẫn cách mở khóa cho một tài khoản trên phần mềm

Một tài khoản sẽ bị khóa nếu đăng nhập sai quá 5 lần hoặc trong trường hợp bị khóa nhầm. Khi tài khoản bị khóa nhân viên sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống. Để mở khóa cho nhân viên anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Chọn tài khoản cần mở khóa → chọn Quản trị → chọn Mở khóa tài khoản.

Bước 3: Viết lời nhắn cho nhân viên được mở khóa sau đó chọn Đồng ý để xác nhận mở khóa

Trên đây là hướng dẫn về cách mở khóa cho một tài khoản đang bị khóa trên hệ thống phần mềm Fastwork. Trường hợp nhân viên bị khóa tài khoản và không nhớ mật khẩu, ngoài việc mở khóa tài khoản người quản lý sẽ cần thực hiện đặt lại mật khẩu cho nhân viên. Xem hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu cho một tài khoản tại đây

Last updated