Hướng dẫn cấu hình check-in check-out trong kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn kế hoạch chắm sóc khách hàng muốn thiết lập

Bước 3: Chọn Thiết lập

Bước 4: Tại phần Cấu hình, thiết lập các thông số, điều kiện về check in – check out -> chọn Lưu thay đổi để hoàn tất cập nhật

Last updated