Cách xem tài nguyên tôi vận hành và tôi quản lý

Tài nguyên tôi vận hành

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn “Tôi vận hành” để xem những tài nguyên mà mình là người vận hành

Tài nguyên tôi quản lý

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn “Tôi quản lý” để xem những tài nguyên mà mình quản lý

Last updated