Hướng dẫn chuyển tiếp giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trong một quy trình (Workflow)

Để chuyển tiếp giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trong quy trình công việc - WorkFlow FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

Để chuyển tiếp giai đoạn cho nhiệm vụ cần lưu ý:

  • Giai đoạn đó không có trường thông tin tùy chỉnh bắt buộc phải nhập

  • Các trường thông tin tùy chỉnh bắt buộc đã nhập đủ thông tin

  • Giai đoạn đó không có trường thông tin tùy chỉnh bắt buộc phải nhập

  • Các trường thông tin tùy chỉnh bắt buộc đã nhập đủ thông tin

1. Thao tác trên Web

Có 2 cách để chuyển tiếp giai đoạn cho một nhiệm vụ trong quy trình:

  • Cách 1: Chuyển giai đoạn từ giao diện danh sách Nhiệm vụ

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ cần chuyển giai đoạn

Bước 3: Nhập đủ các trường thông tin cần thiết: Ấn nút Sửa thông tin để cập nhật

Sau khi nhập đủ thông tin Click vào nút Chuyển giai đoạn tiếp

Bước 4: Tích Hoàn thành các công việc trong giai đoạn (nếu chưa được tích) sau đó ấn nút Chuyển giai đoạn

Người thực hiệnHạn thực hiện nhiệm vụ tại giai đoạn sẽ phụ thuộc cấu hình của giai đoạn đó trong phần thiết lập

  • Cách 2: Chuyển nhanh giai đoạn từ giao diện bảng Board (Kanban)

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình có nhiệm vụ cần chuyển giai đoạn

Bước 3: Từ giao diện view dạng Board (Kanban) chọn nhiệm vụ cần chuyển tiếp giai đoạn

Bước 4: Thao tác kéo - thả để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Các nhiệm vụ có trường bắt buộc cần cập nhật đầy đủ thông tin trước khi thực hiện kéo thả. Nếu chưa nhập đủ thông tin phần mềm sẽ hiển thị thông báo.

Bước 5: Tích Hoàn thành các công việc trong giai đoạn (nếu chưa được tích) sau đó ấn nút Chuyển giai đoạn

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính ta chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Workflow

Bước 3: Bấm chọn quy trình

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần chuyển giai đoạn

Bước 5: Chọn hoàn thành các công việc và bấm chuyển tiếp

Last updated