Hướng dẫn cập nhật kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Từ giao diện Chăm sóc khách hàng -> chọn vào tên kế hoạch cần xóa

Bước 2: Bấm chọn vào kế hoạch chăm sóc trong lịch biểu

Bước 3: Thông tin kế hoạch chăm sóc

  • Trường hợp nếu có thay đổi thì sẽ thực hiện thay đổi tại các trường tương ứng trên phần mềm -> chọn Lưu thay đổi

Bước 4: Chọn Kết quả chăm sóc

  • Chọn thêm hoạt động để thêm hoạt động chăm sóc

  • Nếu muốn thêm tiếp hoạt động, người dùng bấm vào biểu tượng dấu cộng và thực hiện nhập thông tin vào các trường tương ứng -> chọn Lưu thay đổi

Last updated