Hướng dẫn xuất danh mục hàng hóa

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Hàng hóa

Bước 2: Chọn Tiện ích ⇒ chọn Xuất dữ liệu

Last updated