Hướng dẫn theo dõi lịch sử hoạt động trong một bảng lương tháng

Mọi hoạt động cập nhật, điều chỉnh thông tin trong một bảng lương tháng đều được phần mềm ghi nhận lại. Để xem các hoạt động này thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương tháng

Hoặc:

Bước 2: Chọn bảng lương cần theo dõi hoạt động

Bước 3: Chọn Thông tin kéo xuống bên dưới để xem lịch sử hoạt động

Last updated