Hướng dẫn thêm mới tiêu chí đánh giá KPI

Bước 1: Chọn HRM ⇒ chọn KPI ⇒ chọn Danh mục KPI

Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới tiêu chí KPI

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

 • Mã KPI, Tên KPI

 • Viễn cảnh: Lựa chọn KPI này thuộc viễn cảnh nào

 • Tần suất đo: chu kỳ đo lường KPI(theo tháng, quý, năm)

 • Đơn vị đo: Nhập đơn vị đo lường giá trị KPI ví dụ như công việc, Điểm %,...

 • Chiều hướng tốt: Xác định chiều hướng tốt cho KPI

  • Tăng: Những KPI như doanh thu, độ hài lòng, hợp đồng,... có chiều hướng tăng là tốt

  • Giảm: Các chỉ số về chi phí, tỷ lệ sản phẩm lỗi,... có chiều hướng giảm là tốt

 • Tự động tính kết quả từ tháng ra quý/ra năm: Được tính theo hàm tổng hoặc hàm trung bình

 • Cách đo lường: Mô tả cách tính KPI

Last updated