Hướng dẫn thêm mới một quy trình công việc(Checkflow)

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Checkflow)

Bước 2: Chọn 1 nhóm làm việc muốn thêm quy trình.

Có 2 cách để tạo quy trình công việc:

• Cách 1: Bấm nút + quy trình ở góc bên phải màn hình

• Cách 2: Từ nhóm làm việc muốn tạo quy trình -> Chọn biểu tượng “Bánh răng” -> Tạo quy trình

Bước 3: Bảng “Tạo quy trình mới” hiện ra -> Điền theo các trường thông tin có trong bảng.

  • Quản lý/Thành viên/Người theo dõi: phải là thành viên đã có trong nhóm quy trình

  • Bấm “Thông tin khác” để thêm các trường khác

Chế độ hiển thị:

  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia nhóm được nhìn thấy thông tin nhóm

  • Riêng tư: Chỉ tài khoản quản trị và những thành viên tham gia nhóm được nhìn thấy thông tin nhóm

  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của nhóm

  • Sau khi điền xong các trường -> Bấm nút Tạo quy trình

  • Hiện thông báo “Tạo quy trình mới thành công” là hoàn thành

Last updated