Hướng dẫn cập nhật tiến độ công việc

Để cập nhật tiến độ công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

1.1. Hướng dẫn cập nhật tiến độ một công việc

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần cập nhật tiến độ

Bước 3: Kéo thanh “Tiến độ” để thực hiện cập nhật tiến độ công việc -> chọn Lưu cập nhật

1.2. Hướng dẫn cập nhật tiến độ nhiều công việc

Tại đây

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần cập nhật tiến độ

Bước 3: Nhấn vào vòng tròn 0% để cập nhật tiến độ

Bước 4: Kéo thanh tiến độ để cập nhật tiến độ công việc -> chọn Lưu để lưu lại tiến độ

Last updated