Hướng dẫn thiết lập công thức KPI

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở mục Cấu hình chọn Công thức KPI ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

  • Tên công thức: Nhập tên công thức tính (ví dụ: Công thức tính thang điểm 5)

  • Loại công thức: Nhập tên loại công thức tính (ví dụ: Thang điểm)

  • Mô tả: Nhập mô tả về công thức tính (nếu có)

  • Công thức: Thiết lập công thức xếp loại bằng cách bấm vào Thêm thang điểm Ví dụ: Từ 0 đến 50 điểm =>> Xếp loại B =>> chọn màu cho xếp loại Từ 51 đến 100 điểm =>> Xếp loại A =>> chọn màu cho xếp loại

Last updated