Cách thêm mới danh mục các loại thu và loại chi

1. Cách thêm mới loại thu

Bước 1: Từ Menu OFFICE,chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Thu chi nội bộ -> Loại thu-> Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin của Loại thu và Lưu lại

Ngoài ra, phần mềm cũng hộ trợ người dùng thêm mới các Nhà cung cấp từ file excel

Bước 1: Từ Danh sách loại thu => Chọn tiện ích => Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu từ phần mềm để nhập các trường dữ liệu theo đúng quy định

Bước 3: Nhập file dữ liệu theo file mẫu đã chuẩn hóa

Thao tác Chọn file =>> Bắt đầu tải file =>> Nhập dữ liệu

2. Cách thêm mới danh mục các loại chi

Bước 1: Từ Menu OFFICE, chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục -> chọn Thu chi nội bộ -> Loại chi-> Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin của Loại chi và Lưu lại

Ngoài ra, phần mềm cũng hộ trợ người dùng thêm mới các Nhà cung cấp từ file excel

Bước 1: Từ Danh sách loại chi => Chọn tiện ích => Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu từ phần mềm để nhập các trường dữ liệu theo đúng quy định

Thao tác Chọn file =>> Bắt đầu tải file =>> Nhập dữ liệu

Last updated