Cách thêm mới một hồ sơ nhân sự trực tiếp trên phần mềm FastWork

Để thêm mới một hồ sơ nhân sự lên hệ thống bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện nhân sự chọn Quản lý

Bước 3: Từ giao diện Quản lý chọn “Thêm mới”

Bước 4: Điền thông tin cho một hồ sơ

Các trường thông tin dấu (*) là những trường thông tin bắt buộc, các trường còn lại anh/chị có thể nhập hoặc bỏ trống

– Mã nhân viên: Mã số kí hiệu của mỗi nhân viên tại công ty

– Họ tên: Họ tên đầy đủ của nhân viên

– Loại hồ sơ nhân viên: phân loại hồ sơ theo tình trạng đang làm việc, thai sản, nghỉ việc,…

– Giới tính:

– Ngày sinh:

– Quê quán:

– Dân tộc:

– Tôn giáo:

– Số CMND/CCCD:

– Ngày cấp CMND/CCCD:

– Ngày hết hạn CMND/CCCD:

– Nơi cấp CMND/CCCD:

– Địa chỉ thường trú:

– Địa chỉ tạm trú:

– Mã số thuế cá nhân: Mỗi nhân đề có 1 mã số thuế được nhà nước cấp

– Điện thoại:

– Email:

– Ngày bắt đầu làm việc: Quản lý thời điểm nhân viên bắt đầu làm việc tại công ty. Ngày bắt đầu làm việc sẽ liên quan tới việc tính phép năm, phép thâm niên cho nhân viên

– Ngày kết thúc làm việc: Quản lý thời điểm nhân viên bắt đầu làm việc tại công ty, sẽ giúp bạn có những cảnh báo để biết nhân viên nào sắp hết hạn hợp đồng

– Chi nhánh/Bộ phận: Chi nhánh nhân viên đang làm việc

– Phòng ban: Nhân viên thuộc phòng ban nào. Mục phòng ban này sẽ liên kết với mục Chi nhánh/Bộ phận ở trên. Nếu chọn không được phòng ban anh/chị cần kiểm tra lại trong Danh mục đã cấu hình

– Vị trí công việc: Vị trí, công việc hiện tại của nhân viên

– Địa bàn làm việc:

– Cây đơn vị: nhân viên thuộc phòng ban nào của cây đơn vị

– Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng của nhân viên

– Ngân hàng:

– Trả lương qua ngân hàng: nếu công ty trả lương qua Ngân hàng thì tích chọn trả lương qua ngân hàng

– Lương trả qua ngân hàng: số tiền lương trả qua ngân hàng

Bước 5: Sau khi nhập đủ thông tin hồ sơ chọn Lưu để lưu lại thông tin

Last updated