Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một hợp đồng

Bước 1: Từ menu CRM chọn Hợp đồng

Bước 2: Chọn Quản lý >> Chọn hợp đồng cần lập phiếu thu/chi

Bước 3: Chuyển sang tab Thu chi =>> chọn Cấu hình để chọn Quỹ muốn ghi nhận >> Áp dụng để Lập phiếu thu/chi >> Chọn Phiếu thu/chi để tạo

Bước 4: Điền các thông tin và lưu và đóng hoặc lưu và thêm tiếp. Ở đây, thông tin hợp đồng đã được lựa chọn và cố định

Last updated