Phân quyền cho một người

Bước 1: Từ giao diện chính chọn OFFICE ⟶ “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn “Phân quyền” → “Người dùng”, chọn tên người dùng được cấp quyền Đăng ký sử dụng tài nguyên → chọn “Chức năng”.

Bước 3: Tích chọn vào dòng “Quản lý đăng ký tài nguyên”, kiểm tra lại 1 lượt các chức năng mà người dùng này được phép rồi ấn “Lưu”

Last updated