Hướng dẫn duyệt thông báo nội bộ

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM → chọn Thông báo nội bộ.

Bước 2: Tại giao diện bạn chọn Biên tập

Bước 3: Chọn thông báo cần duyệt. Thông báo cần duyệt là thông báo ở trạng thái Chờ duyệt

Bước 4: Chọn Duyệt thông báo

Chỉ tài khoản Người xét duyệt mới hiển thị ô Duyệt thông báo.

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện bạn chọn sọc 3 gạch góc phải

Bước 2: Tại mục OFFICE+ → chọn Thông báo nội bộ

Bước 3: Chọn Biên tập, chọn thông báo Chờ duyệt.

Bước 4: Bấm Duyệt thông báo

Last updated