Hiển thị chi tiết dashboard dự án

Nâng cấp cách hiển thị thông tin chi tiết Dashboard của một dự án trên phần mềm

Thông tin mô tả của một dự án xem ở Dashboard sẽ hiển thị:

  • Tối đa 4 dòng thông tin

  • Nếu quá 4 dòng các nội dung còn lại sẽ hiển thị theo dạng để dấu 3 chấm ( ... ) Khi di chuột vào sẽ thấy toàn bộ nội dung mô tả chi tiết

Truy cập vào một dự án cụ thể muốn xem thông tin

Tại giao diện Dashboard, thực hiện di chuyển chuột tới phần nội dung mô tả để xem thông tin chi tiết

Last updated