Hướng dẫn thêm mới mẫu bảng lương

 • Trước khi tạo ra bảng lương chi tiết anh/ chị cần tạo ra mẫu bảng lương. Anh/ chị có thể sử dụng bảng mẫu này để tạo ra nhiều Bảng lương khác nhau.

 • Ví dụ như anh/ chị tạo ra Bảng lương theo ngày công cho tháng 04 và các tháng sau anh/ chị cũng muốn tạo ra một Bảng lương tương tự như vậy. Cơ bản là anh/ chị chỉ cần lấy lại Mẫu của tháng 04 và chỉnh sửa thêm các thành tố trong có khả năng thay đổi trong bảng lương đó.

1. Hướng dẫn thêm mới mẫu bảng lương trực tiếp từ phần mềm

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin mẫu bảng lương

 • Tên mẫu bảng lương

 • Mô tả

Bước 4: Chọn Thiết lập phiếu lương để thiết lập các tiêu chí, công thức tính lương -> chọn Nhóm mới để thêm các cột bảng lương.

Bước 5: Nhập tên nhóm và chọn các cột tương ứng với nhóm đó -> chọn Tạo và đóng hoặc Tạo và tạo tiếp để thêm các nhóm khác

 • Hiển thị các cột đã thêm, người dùng sẽ thực hiện thiết lập công thức hoặc các nguồn lấy dữ liệu

 • FastWork đang hỗ trợ 8 cách tính trong một mẫu bảng lương:

  • Tự nhập: Các giá trị không cố định, thay đổi theo từng tháng, người làm lương sẽ thực hiện nhập giá trị trực tiếp tại bảng lương tháng

  • Công thức: Nhập các giá trị công thức tính tương tự cách thiết lập công thức trên file excel

  • Từ KPI: Lấy nguồn giá trị điểm KPI tự động khi bạn thực hiện đánh giá KPI trên phần mềm Fastwork

  • Từ bảng công: Lấy nguồn dữ liệu tự động từ bảng chấm công: công làm việc thực tế, công tiêu chuẩn, số giờ làm thêm, số giờ tăng ca,...

  • Từ mức lương: Lấy nguồn dữ liệu tự động từ bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

  • Từ phiếu chi/Từ phiếu thu: Lấy dữ liệu tự động từ các phiếu thu, phiếu chi theo đối tượng nhân viên

  • Từ báo cáo viếng thăm: Lấy dữ liệu tự động từ báo cáo viếng thăm khách hàng: số ngày viếng thăm khách hàng, số km di chuyển,..

Thứ tự sắp xếp các cột trong mẫu bảng lương sẽ ảnh hưởng tới công thức tính. Các cột phải sắp xếp theo đúng thứ tự. Các cột thành phần cần được định nghĩa trước, cột giá trị tổng sẽ định nghĩa sau.

 • Công thức: Từ các cột dữ liệu từ hệ thống, nhập vào, hằng số anh/ chị có thể bắt đầu tạo ra các công thức để tính toán lương. Anh/ chị lưu ý rằng Công thức tính toán sẽ dựa vào Từ khóa và các số liệu

Ví dụ 1: Anh/ chị muốn tính lương theo ngày công cho nhân viên, công thức thông thường của anh/ chị là: Lương theo ngày công = Lương x ngày công thực tế/ngày công chuẩn. Và anh/ chị tạo ra trong hệ thống:

 • Lấy dữ liệu Các cột: (1) tên nhân viên, (2) lương theo ngày công, (3) ngày công thực tế

 • Tạo công thức cho lương theo ngày công = LUONG*NGAY_CONG_THUC_TE/NGAY_CONG_CHUAN

Ví dụ 2: Anh/ chị có thể tạo ra các công thức IF như trong Excel

 • Kiểm thử: Kiểm thử là việc kiểm tra kết quả thực hiện của phép tính theo công thức đã nhập

Ví dụ: Anh/ chị muốn tính lương theo ngày công cho nhân viên, công thức thông thường của anh/ chị là: Lương theo ngày công = Lương x ngày công thực tế/ngày công chuẩn. Và anh/chị tạo ra trong hệ thống:

Tạo công thức cho lương theo ngày công = LUONG*NGAY_CONG_THUC_TE/NGAY_CONG_CHUAN= 10.000.000*21/24 = 8.750.000

 • Nhập các số tương ứng với từng cột thì sẽ hiển thị kết quả như công thức đã nhập

Bấm Lưu để thêm mẫu bảng lương thành công

2. Hướng dẫn thêm mới mẫu bảng lương từ file excel

Phần mềm Fastwork cũng hỗ trợ người dùng có thể đưa dữ liệu các cột bảng lương vào mẫu bảng lương bằng cách nhập liệu từ file excel

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Chọn Thêm mới để thực hiện thêm mới một mẫu bảng lương

Bước 3: Nhập thông tin mẫu bảng lương

 • Tên mẫu bảng lương

 • Loại mẫu bảng lương: Đây là bảng lương tháng hay bảng lương tổng hợp tháng 13

 • Mô tả

Bước 4: Chọn Thiết lập phiếu lương để thiết lập các tiêu chí, công thức tính lương.

Để nhập dữ liệu từ file excel chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 5: Thực hiện tải File mẫu để nhập các trường thông tin theo đúng định dạng phần mềm quy định:

Bước 6: Điền thông tin vào file mẫu theo các trường quy định:

 • Tiêu đề: Tên các cột bảng lương.

 • Từ khóa: Từ khóa tương ứng với tên cột

 • Mô tả:

 • Nhóm:

 • Cách tính: Nhập cách tính tương ứng với cột danh mục: Tự nhập/Từ bảng công/Từ mức lương/...

 • Giá trị/Công thức: Với các cột sử dụng cách tính công thức thực hiện nhập công thức tính cho cột danh mục

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin thực hiện lưu lại để tải lên hệ thống

Nếu đã tạo danh mục cột bảng lương trên hệ thống, tiêu đề, từ khóa và nhóm cần nhập chính xác như thông tin đã tạo

Bước 7: Thực hiện Chọn file đã chuẩn hóa

Bước 8: Chọn Bắt đầu tải file đợi dữ liệu load được 100% thực hiện chọn Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên hệ thống

Bước 9: Hiển thị các cột đã thêm, người dùng sẽ thực hiện thiết lập Giá trị/Công thức tương ứng với các nguồn lấy dữ liệu lấy tự động từ hệ thống

Last updated