Cách phân loại và tra cứu các loại hồ sơ nhân sự

Hướng dẫn cách xem hồ sơ của các nhân sự đang làm việc, các nhân sự đang nghỉ thai sản, các nhân sự đang thử việc, nhân sự thuê ngoài, nhân sự đã hết hạn hợp đồng hoặc các nhân sự đã nghỉ việc

Với phần mềm quản lý nhân sự Fastwork, anh/chị có thể quản lý và phân loại hồ sơ để thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu thông tin. Trên phần mềm sẽ phân chia thành các loại hồ sơ như đang làm việc chính thức, đang thử việc, đang học việc, hết hạn hợp đồng, đang nghỉ thai sản, các nhân viên thuê ngoài hay các nhân viên đã nghỉ việc.

Việc phân loại hồ sơ sẽ phụ thuộc vào các trường thông tin anh/chị đã cập nhật trong mục Thông tin nhân sự

1. Hướng dẫn cách phân loại hồ sơ nhân sự

Để phân loại các hồ sơ nhân sự, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Tại giao diện nhân sự hiển thị -> chọn mục QUẢN LÝ

Bước 3: Để phân loại hồ sơ, ở mục Quản lý nhân sự này anh/chị chọn hồ sơ nhân sự cần nhập loại hồ sơ

Bước 4: Ở tab Thông tin nhân sự -> thực hiện cập nhật Loại hồ sơ nhân viên để thực hiện phân loại

2. Hướng dẫn cách tra cứu thông tin hồ sơ nhân sự

Để xem/tìm kiếm một loại hồ sơ nhân sự nào đó khi cần, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Tại giao diện nhân sự hiển thị -> chọn mục QUẢN LÝ

Tại đây anh/chị có thể xem hồ sơ nhân sự theo các loại như Chính thức, Nghỉ việc, Đang thử việc, Đang học việc, Hết hạn hợp đồng, Nghỉ thai sản hay Nhân viên thuê ngoài

Last updated