Hướng dẫn thêm mới một nhóm quy trình (WorkFlow)

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Quy trình -> chọn Nhóm quy trình -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin các nhóm quy trình và Lưu lại

Last updated