Cách thiết lập mẫu Email và sao chép quy trình hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Cách thiết lập mẫu Email

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn mục Cấu hình chọn Marketing chọn tab Mẫu email ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin:

  • Tên email: Tên mẫu Email

  • Module áp dụng: Cơ hội khách hàng, khách hàng, cơ hội bán hàng, chăm sóc khách hàng

  • Công khai: Chọn hiển thị với tất cả mọi người hay không

  • Tiêu đề: Tên tiêu đề email

  • Phòng ban áp dung: chọn phòng ban nào được áp dụng email này

  • Nhân viên áp dụng: chọn nhân viên nào được áp dụng email này

  • Soạn thảo nội dung email: Bạn có thể chỉnh sửa nội dung email bằng thanh công cụ hỗ trợ

Ví dụ: Để phần mềm lấy ra cách xưng hô, người liên hệ khi gửi Emai mà không cần sửa lại thông tin bạn thực hiện như sau:

Nhập “Kính gửi”: chọn thêm trường trên thanh công cụ (Thông tin đến) >> chọn “Xưng hô”, “Tên người nhận” Bấm Lưu để thêm mới thành công

Cách sao chép quy trình hỗ trợ trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn quy trình hỗ trợ cần sao chép ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Sao chép quy trình

Bước 3: Thực hiện đổi tên quy trình, tích chọn thành viên, giai đoạn

Bấm Sao chép để sao chép thành công

Last updated