Hướng dẫn xem Công nợ phải trả

Từ menu SALES → chọn Báo cáo

Theo dõi báo cáo công nợ Nhà cung cấp theo đơn mua

Tại Công nợ phải trả 🡪 chọn Đơn mua để xem báo cáo theo từng đơn mua hàng

Theo dõi báo cáo công nợ Nhà cung cấp theo tên NCC

: Tại Công nợ phải trả 🡪 chọn Nhà cung cấp để xem báo cáo theo từng NCC

Last updated