Hướng dẫn điều chỉnh chỉ tiêu giao trong phiếu đánh giá KPI

Bước 1: Chọn HRM ⇒ chọn KPI ⇒ chọn Đánh giá KPI

Bước 2: Chọn vào từng phiếu giao KPI

Bước 3: Chuyển sang tab Đánh giá KPI để xem đánh giá của nhân viên ⇒ điều chỉnh lại chỉ tiêu giao ở cột Chỉ tiêu giao

Chỉ có tài khoản của người báo cáo mới điều chỉnh được chỉ tiêu giao ở phần đánh giá KPI.

Bước 4: Chọn vào mục tính lại KPI để phần mềm cập nhật lại điểm KPI sau khi điều chỉnh

Bước 5: Sau khi chỉnh chỉ tiêu giao ⇒ chọn vào mục Lưu thay đổi để lưu lại.

Last updated