Hướng dẫn xuất dữ liệu đề xuất ra file excel

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Chọn Bộ lọc Tất cả đề xuất -> chọn Tiện ích -> chọn Xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn vị trí lưu trữ và Nhấn Save

Last updated