Cách đánh giá kết quả một ứng viên tham gia dự tuyển

Hướng dẫn cách đánh giá ứng viên ở một vòng tuyển dụng nào đó trên phần mềm Fastwork

Mỗi ứng viên tham gia vào một kế hoạch tuyển dụng sẽ cần trải qua các vòng phỏng vấn khác nhau. Để thực hiện cập nhật một kết quả đánh giá vào vòng tuyển dụng trên phần mềm Fastwork, anh/chị thực hiện như sau:

1. Hướng dẫn cách đánh giá ứng viên cho từng vòng tuyển dụng

Từ menu HRM -> chọn Tuyển dụng

Tại giao diện quản lý Tuyển dụng -> chọn TUYỂN DỤNG

Ở giao diện Danh sách ứng viên dự tuyển hiện ra -> thực hiện click vào ba chấm (...) để thực hiện đánh giá một ứng viên nào đó

Người phụ trách sẽ thực hiện đánh giá kết quả vòng tuyển dụng để lưu lại

  • Chọn kết quả đánh giá

  • Nhập ghi chú (nếu có)

Nhập đủ thông tin chọn Lưu để lưu lại kết quả

Ở mỗi vòng tuyển dụng, chỉ người phụ trách mới lựa chọn được kết quả để đánh giá

Kết quả hiển thị ở mỗi vòng để lựa chọn là các trường thông tin được cấu hình sẵn ở trong danh mục kết quả vòng tuyển dụng

Người phụ trách vòng tuyển dụng sau sẽ nhận được thông báo khi người phụ trách vòng tuyển dụng hiện tại đánh giá xong

2. Hướng dẫn cách đánh giá ứng viên trúng tuyển hay không trúng tuyển trong một kế hoạch tuyển dụng

Khi đưa một ứng viên vào một kế hoạch tuyển dụng thì kết quả cuối cùng cần biết được đó là ứng viên đó có trúng tuyển hay không. Để cập nhật kết quả cho một ứng viên dự tuyển anh/chị thực hiện như sau:

Tại giao diện Danh sách ứng viên dự tuyển -> anh/chị click vào Tên ứng viên để xem thông tin chi tiết hoặc click vào biểu tượng con mắt cạnh tên ứng viên để xem nhanh thông tin và đánh giá

Bảng thông tin ứng viên hiện ra -> anh/chị click vào nút Không trúng tuyển hoặc Trúng tuyển để thực hiện đánh giá

Nhập nội dung ghi chú (nếu có) -> Sau đó chọn Lưu để lưu lại thông tin hoặc chọn Lưu và tạo hồ sơ nhân viên để cập nhật thông tin ứng viên sang quản lý hồ sơ nhân sự trên hệ thống.

Trường hợp anh/chị chọn Lưu và tạo hồ sơ nhân viên -> phần mềm sẽ hiển thị ra một bảng thông tin để anh/chị thực hiện nhập các thông tin để thực hiện quản lý trong Hồ sơ nhân sự

Last updated