Phê duyệt một báo giá trên phần mềm

Việc duyệt một bảng giá là các để quản lý xác định bảng giá đó có đáp ứng tiêu chuẩn hay không để gửi thông báo báo giá cho khách hàng

Có 2 cách để người quản lý có thể xem các báo giá đang chờ duyệt

Cách 1: Truy cập từ thông báo khi có báo giá cần duyệt

Cách 2: Truy cập danh sách các báo giá và xem các Báo giá Tôi phê duyệt

Bước 1: Từ menu CRM -> Chọn Báo giá -> chọn Tôi phê duyệt

Bước 2: Click vào báo giá đang chờ duyệt

Bước 3: Tại giao diện chi tiết báo giá -> thực hiện phê duyệt bằng cách click vào nút Đồng ý hoặc Từ chối

Bước 4: Nhập ghi chú -> ấn Thực hiện để xác nhận

Last updated