Cách duyệt đổi ca làm việc của nhân viên trong Quản lý chuỗi

Để thực hiện duyệt đổi ca ca làm việc của nhân viên thực hiện như sau:

  • Phê duyệt đổi ca trên web

Cách 1: Truy cập duyệt đổi ca từ trung tâm thông báo (hộp thư đến)

Cách 2: Truy cập nhật ký đổi ca để phê duyệt

Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản lý chuỗi

Tại Danh sách cơ sở ⇒ chọn Cơ sở cần duyệt yêu cầu đổi ca làm việc

Chọn Nhật ký đổi ca ⇒ Tại đây sẽ các thông tin yêu cầu đổi ca làm việc của nhân viên chọn nút Duyệt để thực hiện phê duyệt

Chọn Từ chối hoặc Đồng ý để xác nhận duyệt

  • Phê duyệt đổi ca trên di động

Cách 1: Truy cập duyệt đổi ca từ trung tâm thông báo (quả địa cầu)

Cách 2: Truy cập nhật ký đổi ca để phê duyệt

Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Tại mục OFFICE⇒ chọn Quản lý chuỗi

Chọn cơ sở cần duyệt yêu cầu đổi ca

Chọn sang tab NK đổi ca

Chọn yêu cầu đổi ca đang chờ duyệt ⇒ chọn nút Duyệt

Chọn Từ chối hoặc Đồng ý để xác nhận

Last updated