Hướng dẫn cấu hình chỉ tiêu đánh giá KPI dự án

Bước 1: Chọn WORK => chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần cấu KPI => Chọn Thiết lập bên cuối phải màn hình

Bước 3: Chọn KPI để thiết lập

Tại đây sẽ có các bộ đánh giá KPI dự án được thiết lập sẵn như:

  • Đánh giá KPI theo tiến độ

  • Đánh giá KPI theo nợ

  • Đánh giá KPI theo số dư kế hoạch

  • Đánh giá KPI theo số dư thực tế

Bước 4: Sau khi chọn thiết lập các tiêu chí đánh giá KPI xong chọn Lưu để cập nhật

Last updated