Hướng dẫn phân quyền phụ trách quản lý tài sản

Để phân quyền phạm vi quyền hạn cho một số đối tượng đặc biệt (phòng tổ chức, kế toán ...) có thể quản lý được tài sản của toàn bộ công ty.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2:

  • Tại giao diện Phân quyền -> chọn Người dùng

  • Chọn User cần phân phụ trách

  • Chọn tab Phụ trách. Ở mục Quản lý tài sản -> Chọn Khu vực/bộ phận sẽ phụ trách (Nếu phụ trách cả Công ty, chỉ cần chọn Vào Tên của Khu vực Tổng)

  • Sau đó bấm Lưu

Last updated