Cách thực hiện trao đổi và ghi chú trên cơ hội khách hàng

Cách thực hiện trao đổi trên cơ hội khách hàng

Cách 1: cách thực hiện trao đổi trên 1 khách hàng

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần thêm trao đổi .

Bước 4 : Từ giao diện chọn Trao đổi

Bước 5 : Thêm nội dung trao đổi đến người cần trao đổi bằng cách @tag tên và ấn Gửi để hoàn tất

Lưu ý : Có thể đính kèm hình ảnh và file vào trao đổi .

Cách 2: Cách trao đổi nhanh trên nhiều cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng, tích chọn các cơ hội cần thực hiện trao đổi –> chọn trao đổi

Bước 2: Nhấn @+ tên người nhận và nhập nội dung trao đổi. Bấm gửi để gửi nội dung

Cách thêm ghi chú trên từng cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần thêm ghi chú .

Bước 4 : Từ giao diện chọn ghi chú

Bước 5 : Chọn Ghi chú -> nhập ghi chú và ấn lưu để hoàn tất

Last updated