Hướng dẫn thêm mới một nhóm quy trình (Checkflow)

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (CheckFlow)

Bước 2: Có 2 cách để thêm mới 1 nhóm quy trình:

Cách 1: Từ giao diện Dashboard chọn +Nhóm quy trình ở góc trên bên phải

Cách 2:

  • Ở cột bên trái -> Bấm vào dấu “+” tại mục NHÓM QUY TRÌNH

  • Nhập thông tin nhóm quy trình:

    • Thành viên: khi bấm vào mục thành viên sẽ xổ ra danh sách các thành viên trong bộ phận của mình. Nếu muốn thêm nhân viên khác bộ phận có thể gõ tên thành viên để tìm kiếm.

    • Màu đặc trưng: có bảng màu để chọn để phân biệt các nhóm với nhau.

    • Sau khi hoàn thành -> chọn Thêm nhóm mới.

Bước 3: Hiện bảng thông báo “Tạo nhóm mới thành công” là hoàn thành.

Last updated