Hướng dẫn thêm mới bảng lương lặp lại

Bảng lương lặp lại, người dùng có thể tối ưu hóa việc làm lương tháng cho bộ phận kế toán, nhân sự

 • Lựa chọn được mẫu bảng lương tương ứng cho từng phòng ban, bộ phận

 • Lựa chọn được các tháng sẽ áp dụng theo mẫu bảng lương tương ứng

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương lặp lại

Hoặc:

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn mẫu bảng lương -> chọn Đồng ý

Bước 4: Nhập/chọn thông tin vào bảng lương

 • Tên bảng lương

 • Năm áp dụng:

 • Mẫu bảng lương: Lựa chọn mẫu bảng lương tương ứng

 • Tháng áp dụng: Các tháng áp dụng theo mẫu bảng lương này

 • Người lập bảng lương: Nhân viên chịu trách nhiệm làm bảng lương hàng tháng

 • Người thẩm định bảng lương: Quản lý chịu trách nhiệm thẩm định lại tính đúng sai của bảng lương

 • Người kiểm tra bảng lương: Quản lý chịu trách nhiệm kiểm tra lại tính đúng sai của bảng lương sau khi đã thẩm định

 • Người phê duyệt bản lương: Lãnh đạo chịu trách nhiệm phê duyệt bảng lương trước khi ban hành và thực hiện chi trả lương

 • Bộ phận, nhiên viên áp dụng: Lựa chọn bộ phận và nhân viên sẽ tính lương theo mẫu bảng lương này

Bấm Lưu để thêm thành công

Last updated