Hướng dẫn ban hành thông báo

Ban hành thông báo là gửi thông báo đến toàn thể người nhận trong công ty/doanh nghiệp để mọi người thi hành thực hiện theo thông báo đề ra.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn Thông báo cần ban hành

Bước 4: Bấm Ban hành để gửi thông báo đến toàn thể cán bộ/nhân viên trong doanh nghiệp

Các thông báo ở trạng thái Đã duyệt, Chờ duyệt (nếu anh/ chị là người duyệt), Dự thảo (Thuộc loại thông báo không thiết lập người duyệt hoặc thông báo không thuộc loại thông báo nào) thì mới được Ban hành

Last updated