Cách cập nhật nhanh trạng thái, tình trạng bước xử lý, mức ưu tiên cơ hội khách hàng trên lưới

Bước 1: Từ menu Khách hàng chọn Quản lý cơ hội khách hàng

Bước 2: Chọn menu xử lý ở thanh công cụ bên trái màn hình

Bước 3: Thực hiện cập nhật nhanh: Trạng thái, Tình trạng, Bước xử lý, Mức ưu tiên cơ hội khách hàng:

Trạng thái

Trạng thái: các cơ hội sau khi được tạo mới bên tab Điều phối thì sẽ nằm ở trạng thái Mới, sau khi được điều phối cho 1 người phụ trách thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái Đã giao. Lúc này Leads sẽ được đổ sang tab Xử lý, nếu người phụ trách tiến hành liên hệ với khách hàng thì trạng thái sẽ chuyển sang trạng thái Đang xử lý. Cuối cùng khi được gán vào khách hàng hoặc tạo khách hàng từ Leads này thì thông tin này sẽ được đẩy qua tab Quản lý đông thời cập nhật trạng thái sang Khách hàng. Lưu ý : Khi gán Leads vào khách hàng đã có sẵn liên hệ thì trạng thái lúc này sẽ là Trùng Liên hệ.

Trường hợp 1: Cơ hội khách hàng chuyển thành khách hàng

  • Người dùng thực hiện nhập thông tin khách hàng

  • Bấm Lưu hoặc Lưu và tạo mới cơ hội bán hàng.

Trường hợp: Cơ hội khách hàng chuyển trạng thái thành dừng theo đuổi

  • Người dùng chọn lý do cơ hội khách hàng thất bại

  • Nhập ghi chú (nếu có)

Bước xử lý

Bước xử lý là các bước cần thực hiện khi có cơ hội khách hàng.

  • Người dùng tích chọn tên cơ hội

  • Tick chọn bước xử lý của Leads này và nhấn lưu thay đổi để cập nhật thông tin

Tình trạng

Để thực hiện cập nhật tình trạng bạn thao tác như sau:Tích chọn “Tình trạng” tương ứng với từng cơ hội

  • Người dùng tích chọn tên cơ hội

  • Tick chọn tình trạng của Leads này và nhấn lưu thay đổi để cập nhật thông tin

Mức ưu tiên

Để thực hiện cập nhật độ ưu tiên bạn thao tác như sau:Tích chọn “Độ ưu tiên” tương ứng với từng cơ hội

  • Người dùng tích chọn tên cơ hội

  • Tick chọn tình trạng của Leads này và nhấn lưu thay đổi để cập nhật thông tin

Last updated