Cách tìm kiếm hợp đồng theo các bộ lọc

Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thực hiện

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Quản lý”

Bước 2: Chọn “Tình trang thực hiện” – chọn các tình trạng thực hiện: “Chưa thực hiện”, “đang thực hiện”, “đã thực hiện” để phần mềm lọc các hợp đồng ở trạng thái tương ứng đã chọn.

Cách tìm kiếm hợp đồng đã thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sao đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “Thanh toán chưa xuất hóa đơn”

Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có ngày hết hiệu lực

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “Chưa có ngày hết hiệu lực” – phần mềm sẽ tự lọc các hợp đồng chưa có ngày hết hiệu lực

Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thanh toán

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Quản lý”

Bước 2: Chọn “Tình trang thanh toán” – chọn các tình trạng thanh toán: “Chưa thanh toán”, “đã tạm ứng”, “đã thanh toán” để phần mềm lọc các hợp đồng ở trạng thái tương ứng đã chọn

Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng xuất hóa đơn

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Quản lý”

Bước 2: Chọn “Tình trang xuất hóa đơn” – chọn các tình trạng thanh toán: “Chưa xuất hóa đơn”, “đã xuất hóa đơn” để phần mềm lọc các hợp đồng ở trạng thái tương ứng đã chọn.

Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có ngày hiệu lực

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sau đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “Chưa có ngày hiệu lực” – phần mềm sẽ tự lọc các hợp đồng chưa có ngày hiệu lực.

Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có bản cứng

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sao đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “Chưa có bản cứng” – phần mềm sẽ tự lọc các hợp đồng chưa có bản cứng

Cách tìm kiếm hợp đồng đã thanh lý nhưng chưa thanh toán

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sau đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “Thanh lý chưa thanh toán” – phần mềm sẽ tự lọc các hợp đồng đã thanh lý nhưng chưa thanh toán

Cách tìm kiếm hợp đồng hết hiệu lực nhưng chưa thanh lý

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sao đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “hết hiệu lực chưa thanh lý” – phần mềm sẽ tự động lọc các hợp đồng đã hết hiệu lực nhưng chưa thanh lý

Cách tìm kiếm hợp đồng theo trạng thái hiệu lực

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Quản lý”

Bước 2: Chọn “Trạng thái hiệu lực” – chọn các tình trạng thực hiện: “Hết hiệu lực”, “còn hiệu lực” để phần mềm lọc các hợp đồng ở trạng thái tương ứng đã chọn.

Cách tìm kiếm hợp đồng theo tên

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sao đó kích chọn “theo dõi thực hiện”

Bước 2: Điền tên khách hàng vào ô “tìm kiếm hợp đồng” rồi chọn biểu tượng kính lúp

Cách tìm kiếm hợp đồng theo trạng thái xử lý

Bước 1: Tại menu CRM -> Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng theo trạng thái Chưa thực hiện, kích chọn bộ lọc hiển thị các hợp đồng thuốc loại hợp đồng đang ở trạng thái Chưa thực hiện

Cách tìm kiếm hợp đồng theo loại hợp đồng

Bước 1: Tại menu CRM -> Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng theo Loại hợp đồng, chọn loại hợp đồng rồi chọn tên loại hợp đồng, phầm mềm sẽ tự hiển thị các hợp đồng thuốc loại hợp đồng đã chọn

Cách tìm kiếm hợp đồng theo nhân viên kinh doanh

Bước 1: Tại menu CRM -> Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng theo từng phòng ban / nhân viên kinh doanh, ấn chọn “Nhân viên kinh doanh” rồi chọn phòng ban hoặc riêng từng NVKD trong phòng ban đó để phần mềm hiển thị danh sách các hợp đồng thuộc bộ phận / cá nhân đã được chọn phụ trách

Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có người phụ trách

Bước 1: Tại menu CRM-> Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng chưa có người phụ trách , ấn chọn “Chưa có người phụ trách” để phần mềm hiển thị danh sách các hợp đồng chưa có người phụ trách

Lưu ý: Có thể lọc Hợp đồng hết hiệu lực theo thời gian

 • Hết hiệu lực tháng này

 • Hết hiệu lực tháng sau

 • Hết hiệu lực quý này

 • Hết hiệu lực quý sau

Cách tìm kiếm hợp đồng tôi theo dõi

Bước 1: Từ phân hệ CRM -> Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng mình theo dõi, ấn chọn “Tôi theo dõi” để phần mềm hiển thị danh sách các hợp đồng do mình theo dõi

 • Có thể lọc Hợp đồng hết hiệu lực theo thời gian

 • Hết hiệu lực tháng này

 • Hết hiệu lực tháng sau

 • Hết hiệu lực quý này

 • Hết hiệu lực quý sau

Cách tìm kiếm hợp đồng tôi phụ trách

Bước 1: Tại menu CRM -> chọn Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng mình phụ trách, ấn chọn “Tôi phụ trách” để phần mềm hiển thị danh sách các hợp đồng do mình phụ trách

 • Có thể lọc Hợp đồng hết hiệu lực theo thời gian

 • Hết hiệu lực tháng này

 • Hết hiệu lực tháng sau

 • Hết hiệu lực quý này

 • Hết hiệu lực quý sau

Last updated