Hướng dẫn đánh giá công việc đang ở trạng thái “Chờ đánh giá”

Công việc cần đánh giá, người thực hiện chỉ có thể chuyển sang trạng thái Chờ đánh giá. Phải đợi người được chỉ định đánh giá công việc chuyển

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc đang chờ đánh giá

  • Hoặc từ Thông báo đến chọn công việc đang chờ đánh giá

Bước 3: Chọn "Bạn muốn thay đổi đánh giá"

Bước 4: Tiến hành đánh giá kết quả và chọn Lưu kết quả

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc đang Chờ đánh giá

  • Hoặc từ Thông báo đến chọn công việc đang chờ đánh giá

Bước 3: Chọn dấu (+) ở góc dưới màn hình -> chọn Đánh giá công việc

Bước 4: Tiến hành đánh giá kết quả và chọn Lưu để lưu kết quả

Các lưu ý khi đánh giá công việc Chờ đánh giá

  • Nếu Kết luận là Hoàn thành: Trạng thái công việc sẽ được chuyển sang Hoàn thành

  • Nếu công việc chưa đạt, kết luận Làm lại: Trạng thái công việc sẽ chuyển lại Đang thực hiện

  • Anh/ chị cũng có thể thực hiện cho Điểm công việc tại ô Điểm để đánh giá chất lượng công việc, phục vụ cho việc đánh giá KPI cho từng nhân viên

Last updated