Cách cấu hình người ký văn bản đi

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Văn bản ⇒ chọn Văn bản đi ⇒ chọn Người ký (Lưu ý những người có thể chọn là người được phân quyền trong phần sử dụng văn bản) ⇒ chọn Lưu

Last updated