Hướng dẫn thiết lập danh mục nhóm tài sản

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Quản lý tài sản -> chọn Nhóm tài sản -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin nhóm tài sản -> chọn Lưu

Last updated