Phân quyền theo người dùng

Với những người dùng có phân quyền riêng biệt, quản lý cần phân quyền chức năng với từng nhân viên

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Người dùng -> chọn nhân viên cần phân quyền -> chọn quyền cần thêm và ấn Lưu

Last updated