Hướng dẫn sao chép một công việc

Để sao chép một công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần sao chép

Bước 3: Chọn "Sao chép" và tích chọn các chức năng cần sao chép. Chọn dự án/quy trình muốn sao chép đến (bỏ trống nếu muốn sao chép tại chỗ)

Bước 4: Chọn Sao chép để hoàn tất sao chép

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần sao chép

Bước 3: Chọn dấu (+) ở góc dưới màn hình -> chọn Sao chép công việc

Bước 4: Tích chọn các chức năng cần sao chép -> chọn Sao chép

Last updated