Dashboard theo nhóm dự án

Giao diện báo cáo tổng quan theo nhóm dự án

Phần mềm nâng cấp thêm giao diện báo cáo tổng quan theo từng nhóm dự án để tiện cho người quản lý theo dõi thông tin

Từ menu WORK -> chọn Dự án/Nhóm (Projects/Teams)

Tạo giao diện quản lý các dự án -> chọn một nhóm dự án cần xem báo cáo

Xem thông tin thống kê liên quan tới Nhóm dự án này

Last updated