Cách thêm mới cơ hội khách hàng

Để thực hiện thêm mới cơ hội khách hàng thực hiện như sau:

Cách 1: Thêm trực tiếp trên hệ thống

Bước 1: Từ menu CRM chọn quản lý cơ hội khách hàng

Bước 2: Thực hiện thêm mới cơ hội khách hàng: Bạn có thể thêm mới cơ hội khách hàng ở các tab Điều phối, Xử lý, Quản lý.

Ở tab Điều phối để thêm mới cơ hội khách hàng tiến hành vào Thiết lập -> Tick chọn thêm nhanh và tiến hành nhập các thông tin rồi nhấn lưu để lưu thông tin cơ hội khách hàng.

  • Nhập nhu cầu hoặc chọn 1 nhu cầu mà bạn đã thiết lập tương ứng

  • Chọn xưng hô

  • Nhập thông tin người liên hệ

  • Nhập số điện thoại, email, Tên công ty

  • Bạn bấm lưu để thêm mới thành công

Cách 2: Nhập dữ liệu bằng file excel (sử dụng trong trường hợp đã có một danh sách các cơ hội khách hàng cần đưa lên để quản lý

Bước 1: Từ giao diện Cơ hội khách hàng-> Chọn Tiện ích-> Nhập dữ liệu

Bước 2: Với việc nhập cơ hội khách hàng bằng file excel thì bạn phải sử dụng mẫu file theo mặc định phần mềm đã có sẵn chứ không được dùng theo file excel chưa đúng mẫu. Tại đây, thực hiện tải file mẫu nếu chưa có, bấm chọn Nhập file chọn đến file đẩy lên sau đó chọn Vui lòng tải file để thực hiện đẩy file lên phần mềm

Last updated