Cách cập nhật nhanh trạng thái “dừng theo đuổi” trên nhiều cơ hội bán hàng

Bước 1: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng, tích chọn các cơ hội cần cập nhật trạng thái Dừng theo đuổi-> chọn dừng theo đuổi

Bước 2: Chọn lý do cơ hội khách hàng thất bại Nhập ghi chú (nếu có)

Last updated